Polaroid SprintScan 4000 Firmware Download

Polaroid SprintScan 4000 Firmware for Windows 9x/NT4/2000.