Polaroid SprintScan 120 Firmware Download

Polaroid SprintScan 120 Firmware for Windows 9x/NT4/2000 and Mac OS 8.6-9.x.